sábado, 5 de febrero de 2011

LA CASA DELS AYGUALS

Moltes vegades i des de fa anys hem vingut denunciant l'estat de situació del Bé de Rellevància local conegut com Casa dels Ayguals, sol·licitant als responsables municipals el compliment d'allò que s'ha establit per la llei per a prtecció d'este tipus de patrimoni.
En data d'avui, no ens consta que s'haja dut a terme cap mesura ni per la propietat, ni per part de l'Ajuntament com a responsable subsidiari, per a la protecció del bé, de manera que com ja es preveia s'ha produït un nou afonament en l'estructura de la part posterior que fa inminent la caiguda de l'edifici amb la seua pèrdua irreparable per al patrimoni col·lectiu cultural si no es prenen les mesures oportunes, de manera urgent, mesures d'altra banda, fixades per la llei per als Béns de Rellevància local, recordant-los a tots els efectes que la casa d'Ayguals es tracta d'un edifici catalogat com Bé de Rellevància local. Es va publicar en el Butletí Oficial de la província, num. 128 del 25 d'octubre del 2001 amb el PGOU, per tant està subjecte, amb totes les seues conseqüències, a la Llei 4/1998 d'11 de juny de la Generalitat Valenciana del Patrimoni Cultural Valencià, capitol IV. Apareix com a tal en la pàgina web de la Generalitat en el Catàleg de Béns protegits i en conseqüència són responsables subsidiaris en el cas que la propietat s'inhibisca com pareix el cas.
En vista de tot l'anterior preguem s'actue de manera inmediata d'acord amb allò que s'ha establit per llei i en defensa del nostre patrimoni col·lectiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario