miércoles, 21 de abril de 201000.IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO ACAV DOC 04/10

01.FECHA DE INGRESO 28/03/2010

02.FECHA DE CATALOGACION 21/04/2010

03.FECHA DEL DOCUMENTO 1671

04.DESCRIPCIÓN

FORMATO 22 X 31’5 cms

MATERIAL papel verjurado

CONTENIDO


Dicto die

Jaume Nos, sastre de la present vila de Vinaròs, vehí y habitador, de edad que dix ser de sexanta sinch anys, poch més o menys, testimoni, el qual jura ect, dir la veritat ect, fonch interrogat ect.

E dix que dia de sant Andreu a 30 del mes pròxim passat se convocà a consell per a dit dia en la vesprada y fent-se diligènsia de que audissen alguns consellers, Damià Doménech, jurat, digué com Josep Vidal, llaurador, havia dit que no volia [acudir a] consell y [...] subrogat de Justícia qui por[..] provehí manaments que per medi de Viçent Roca, nuncio, li fora notificat dit Vidal que en pena de vint y sinch lliures en continent a consell com en efecte dit nuncio feu relasió havent-se fet dit manament lo que seria a les dos hores de la vesprada, poc més o menys, y que havent-se cumplit lo numero de consell per haver audit alguns consellers estigué ell de testimoni en la sala fins disolt dit consell y acceptat, que serien les sich de la vesprada poch més o menys que dit Vidal no acudí y que dit nuncio referí [que] li havia dit que estava mal. Y açó és.

Fuit sibi lectum et perseveravit.

E com sabera de escriure firma sa depossisió en la forma sigüent.

Jaume Nos (signatura autògrafa).

Dicto die

Damià Forner, llaurador, de la present vila de Vinaròs, vehí y habitador, de edad que dix ser de sexanta anys, poch més o menys, testimoni ect., el qual jura ect., dir veritat ect., fonch interrogat ect.

E dix que dia de sant Andreu pròxim passat en la vesprada acudí a consell el qual se tingué y acceptà entre dos clarors en lo qual no assistí, ni estigué Josep Vidal, llaurador. Y açò és.

Fuit sibi lecctum et perseveravit.

E com no sabera de escriure feu una creu en sinyal de sa depossisió en presència dels testimonis dignes en la forma sigüent.

El Dr. Bernat Monfort.

+

Transcripción realizada por Sebastián Redó

No hay comentarios:

Publicar un comentario